VR in Wijkpark
“Welk wijkpark wilt u?” Participatieve besluitvorming met VR technologie.

Het lectoraat Civic Technology ontwikkelt kennis over het ontwerpen en inzetten van interactieve technologie die constructief bijdraagt aan de samenleving, op gebieden als democratie, burgerparticipatie, smart city ontwikkeling, community-building en sociale media. Het onderzoeksterrein omvat Smart City technologie, maar richt zich vooral op Smart Citizen oplossingen, waarmee mensen in hun rol van burger gesterkt worden.

In een functionele samenleving moeten individueel denken en handelen zich verhouden tot publieke waarden van een gemeenschap. Technologie kan daarbij een katalyserende en mediërende rol spelen, bijvoorbeeld met nieuwe middelen voor community-vorming en voor samenwerking tussen burgers en overheden in wederzijdse participatie. Belangrijk hierin zijn aspecten als gelijkwaardigheid, inclusiviteit, dialoog, deliberatie en democratie, maar ook creativiteit, openheid en transparantie.

De stad
De stad integreert de fysieke, menselijke en online omgeving.

Het snijvlak tussen de fysieke stad, menselijke relaties en online activiteiten is daarbij een spannende plek voor innovatie: hoe kunnen we technologieën als big data, kunstmatige intelligentie en online media inzetten om de stad te herontdekken als plek voor het creëren van betekenisvolle relaties en het koesteren van gedeelde waarden?

De opgave voor dit lectoraat is om, vertrekkend vanuit een kennisbasis in de technologie en de toepassingsdomeinen, kennis te ontwikkelen over het ontwerpen van interactieve toepassingen en user experiences die gericht zijn op een optimaal constructief effect in de samenleving en voor individuele burgers. Dit doen we door innovaties te creëren en te evalueren – research through design: het exploreren van ontwerpruimten, bestuderen van effectiviteit en optimaliseren van oplossingen.

Dit vertaalt zich in drie onderzoekslijnen:

  • Civic Media & Citizen Participation
    Met Civic Media participeren burgers in publieke besluitvorming en debater ze over publieke zaken. We ontwerpen en evalueren middelen en media om burgers daarin te stimuleren en faciliteren.
  • Smart Technology in Public Spaces
    Sensor technologie en kunstmatige intelligentie gebruiken mensen al in hun woning en privé ruimte. We exploreren de mogelijkheden voor betekenisvolle toepassingen van deze technologie in publieke ruimten.
  • Technology-Transitions in Society
    Nieuwe technologieën hebben vaak een verstorend effect in de maatschappij. De opkomst van social media, bijvoorbeeld, heeft geleid tot veranderingen in publiek sociaal gedrag. Deze maatschappelijke worsteling met nieuwe technologieën is een ontwerpuitdaging op zichzelf en vraagt om onderzoek en het genereren van essentiële ontwerpkennis.